§ 1.

Teater TT er en selvejende institution, hvis hjemsted er Frederiksberg Kommune.


§ 2.

Institutionens formål er at drive teatervirksomhed i henhold til tilladelse meddelt i henhold til kap. 1 i lov om teatervirksomhed.
Endvidere udøver institutionen anden form for kunstnerisk virksomhed.

§ 3.

Styrelsen består af indtil 3 medlemmer, der vælges som følger : Stifterne og derefter er den selvsupplerende.
Styrelsen vælger selv bland sine medlemmer formand og næstformand. Styrelsen fungerer i en periode på 1 år, idet funktionsperioden følger virksomhedens regnskabsår.
Genvalg kan finde sted.
Sker der afgang af styrelsesmedlemmer i funktionsperioden, skal suppleringsvalg finde sted.
Institutionen er forpligtet til at underrette ministeriet for kulturelle anliggender om styrlesens sammensætning og ændringer.

§ 4.

Styrelsen udarbejder om fornødent en forretningsorden, der for at være gyldig skal godkendes af den samlede styrelse.
Styrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og /eller særlige udvalg til løsning af specielle opgaver.

§ 5.

Styrelsen har til opgave enten direkte eller gennem nedsatte udvalg at nøje at følge teatervirksomhedens kunstneriske ledelse og økonomisk drift, samt påse at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden, ligesom styrelsen skal påse, at det lagte budget nøje overholdes.

§ 6.

Styrelsen er sammen med den kunstneriske leder (ledelse) ansvarlig for, at offentlig tilskud anvendes efter deres formål.

§ 7.

Det påhviler styrelsen sammen med den kunstnriske leder (ledelse) at tilvejebringe et årligt budgetforslag, der skal danne grundlag for ansøgninger til de tilskudsgivende myndigheder, respektive teatervirksohedens drift, ligesom styrelsen sammen med den kunstneriske leder/ledelse er ansvarlig for behørig regnskabs aflæggelse såvel overfor institutionen som overfor de tilskudsgivende myndigheder.

§ 8.

Styrelsen holder møde så ofte det er nødvendigt for at følge teatervirksomheden og i øvrigt udøve de funktioner som ifølge nærværende vedtægt er pålagt den.

§ 9.

Indkaldelse af møder sker med 8 dages varsel under angivelse af dagsorden. I påtrængende tilfælde kan 8 dages varslet dog forkortes.

§ 10.

Såvel styrelse såvel som eventuelle udvalg træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, medmindre styrelsesvedtægten i enkelte tilfælde kræver kvalificeret majoritet.
Til beslutnings dygtighed kræves det at 2/3 af styrelsens eller udvalgets medlemmer deltager.

§ 11.

I styrelsens (forretningsudvalg - eller andre udvalgs) møder deltager den kunstneriske leder. Behandles der spørgsmål af særlig betydning for personalet, og et dette ikke repræsenteret styrelsen, skal personale repræsentanter indkaldes til sådanne møder.


§ 12.

Over alle møder føres protokol der senest 8 dage efter mødet udsendes til styrelsesmedlemmerne og den kunstneriske leder/ledelse samt andre, der måtte have deltaget i mødet.

Indsigelse mod protokollater fremsættes inden 8 dage efter disses udsendelse.


§ 13.

Styrelsen antager den/de kunstneriske lede(r) efter stillingsopslag.

Den/de pågældende skal have den fornødne teatermæssige og administrative forudsætning for at lade teater virksomheden samt opfylde betingelserne i teaterlovens § 2, stk. 1.

§ 14.

Den mellem institutionen og den/de kunstneriske ledere trufne aftaler, der højst kan indgås for 5 år ad gangen, godkendes af ministeriet for kulturelle anliggender, og der må ikke uden ministeriets godkendelse gøres indskrænkninger i den/de kunstneriske leders ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagementer og øvrige kunstneriske spørgsmål.

§ 15.

Den/de kunstneriske leder(e) kan alen afskediges, når 2/3 af den samlede styrelse stemmer for.

§ 16.

Den/de kunstneriske leder(e) har i henhold til teaterlovens § 9 den fulde kunstneriske ledelse af teatervirksomheden og sammen med den styrelsen det økonomiske ansvar for driften, idet det påhviler ledelsen/lederen nøje at overholde de årlige for teaterdriften fastsatte budgetter med de afvigelser inden for de enkelte budgetrammer, som er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af teaterdriften.

§ 17.

Den/de kunstneriske leder/ledere er forpligtet til at holde styrelsen løbende underrettet om teaterdriften.


§ 18.

Institutionen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som lederen og styrelsen lovligt pådrager institutionen.

§ 19.

Institutionen tegnes af den kunstneriske leder.

§ 20.

Institutionens regnskabsår går fra 1.1 til 31.12


§ 21.
I tilknytning til regnskabet udarbejdes en årsberetning over teaterdriften i det afregnede år

§ 22.

Det af en statsaut. Revisor reviderede regnskab behandles af styrelsen inden udgangen af hvert års august måned.§23.


Det påhviler styrelsen sammen med den/de kunstneriske leder/ledere til de tilskudsgivende myndigheder rettidigt at indsende:
a. Af statsaut. revisor reviderede årsregnskaber med status.
b. Revisionsberetning.
c. Årsberetning
d. Budget for den følgende sæson.
e. Tilskudsskema.

§ 24.

Institutionen er forpligtet til at offentliggøre regnskab og årsregnskab, såfremt institutionen oppebærer offentlig tilskud.


§ 25.

Forslag om ændringer i styrelsens sammensætning og ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, når 2/3 af styrelsens medlemmer er tilstede, og 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

Samme regler gælder for institutionens ophævelse og likvidation.

§ 26.

Beslutninger truffet i henhold til § 25 skal for at være gyldige godkendes af ministeriet for kulturelle anliggender.
Ydes der tilskud fra primær eller amtskommuner skal vedtagelsen tillige godkendes af disse kommuner.

§ 27.

Ved institutionens ophævelse anvendes den eventuelle nettokapital til andet teaterformål efter indstilling af den sidst afgåede styrelse og efter godkendelse af ministeriet for kulturelle anliggender samt evt. andre tilskudsgivende myndigheder.
Et eventuelt overskud skal anvendes til udlodning eller hensættes til senere udlodning. Udlodning skal fortrinsvis ske til kunstneriske eller velgørende foreninger, eller foreninger med tilknytning hertil.

§ 28.

Nærværende vedtægt skal være at forelægge ministeriet for kulturelle anliggender til godkendelse..